Urbanisme i planificació

Coordinem i realitzem l’Avaluació Ambiental dels Plans per tal de garantir la consecució dels objectius de planificació sostenible. En les fases de planificació i execució del planejament territorial i urbanístic, ens basem en els aspectes ambientals, energètics i l’economia circular i sostenible com a elements essencials.

Impacte
ambiental i paisatge

Proporcionem les avaluacions d’impacte ambiental i/o estudis d’impacte i integració paisatgística, per tal que disposis de la informació necessària per garantir el màxim respecte dels factors mediambientals i paisatgístics en l’execució del teu projecte.

Cartografia SIG

Elaborem la cartografia georeferenciada del teu projecte amb els programes ARCGIS i AUTOCAD, per a posicionar espacialment la teva entitat en una localització geogràfica única i definida en un sistema de coordenades i dades específiques.

DUPROCIM

Preparem el Document únic de Protecció Civil municipal (DUPROCIM), necessari per a planificar el funcionament i l’organització dels recursos humans i materials per millorar la resposta dels municipis davant d’emergències o risc greu, d’acord amb el Decret 155/2014.

Plans d’autoprotecció

Elaborem plans d’autoprotecció com a previsió de les actuacions en cas d’emergència que es puguin produir com a resultat de l’activitat d’empreses, centres i instal·lacions determinades, i les mesures de resposta en cas de situacions de risc i catàstrofes que els puguin afectar.

Assessorament en protecció civil

Auditem l’estat de les activitats i esdeveniments en matèria de Protecció Civil. Preparem l’informe d’avaluació sobre la necessitat d’implantar plans d’autoprotecció d’acord amb la normativa actual (Decret 30/2015) o bé, si escau, un protocol d’actuació en cas d’emergències.

Projectes

Ens apassiona la nostra feina. A GC Enginyeria cada projecte i cada client és únic.
El nostre equip està format per tècnics especialitzats que donen una resposta global i a mida del client.